Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Teknikundervisning som tar skruv


Teknikundervisning som tar skruv” är utformat för skolåldern; Åk 4-6 men kan anpassas för både de lägre eller högre åldrarna.

Har du tänkt på hur ofta vi använder skruvar? De finns ju överallt! Kom och hälsa på oss på Pythagoras och ta del av en fabrik som fått stå kvar här i över 100 år! Vi lär er vad en ritare, svarvare, filare och borrare gjorde, och vi visar er hur en skruv blir till. Vi berättar för er om industrialismen och hur det var att leva som både barn och vuxen för 100 år sedan. Det var under den här tiden som massor av uppfinningar kom till och inne i Barnens Pythagoras som är den pedagogiska och aktivitetsrika delen av museet får ni utforska mekanikens sex mäktiga maskiner och prova dem med!   

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se


Programmet jobbar med följande delar från LGR 22
Teknik
Syfte:
*
Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

* kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

* Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll åk F-3:
* Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

* Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta.

* Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

* Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.

Centralt innehåll åk 4 – 6:
* Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.

* Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­man­foga­de med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

* Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sök­ning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och mått­angi­vel­ser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Betygskriterier för betyget E i slutet av åk 6:
Programmet jobbar mot alla betygskriterier för betyget E inom ämnet teknik. 
* Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

* Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

* Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.


Ämne Historia  och Samhällskunskap

Centralt innehåll åk F – 3 och 4 – 6:

* Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barn­litte­ratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

* Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med be­ty­del­se för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

* Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.

* Yrken och verksamheter i närområdet.

Betygskriterier för åk 3 och för betyget E i slutet av åk 6:
Programmet jobbar mot dessa betygskriterier inom historia och samhällskunskap.
*
Åk 3: eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor.

* Åk 6: Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.