Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Skolprogram för grundsärskolan

Alla elever är olika och har därför olika behov. Vi vill att alla elever ska trivas under ett besök hos oss och därför kan vi anpassa visningen utifrån klassens olika behov. Med tät kontakt med museets pedagog kan ni få en skräddarsydd visning som passar er grupp. I grundkonceptet tänker vi oss att vi kör några maskiner som inte låter fullt så mycket som de andra och minskar på antalet förflyttningar i museet men får med samma information som alla skolgrupper. Ni får självklart fri tillgång till Barnens pythagoras som är fylld med lärorika aktiviteter att prova.

Tidsåtgång ca:2 timmar

Centralt innehåll åk 4-6 (Tk)

* Några föremål och något tekniskt system, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

* Konsekvenser av teknikval: några tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

* Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt transportsystem.

Betygskriterier åk 6 (Tk)
Eleven ger exempel på tekniska lösningar och bidrar i kommunikation om några av deras för- och nackdelar för individ och miljö.

Eleven undersöker tekniska lösningar och medverkar i att beskriva hur några enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll åk 4 – 6 (SO)
* Yrken och verksamheter i samhället.

* Hur val och prioriteringar på individnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

* De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättig­he­ter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, in­klu­sive skydd mot diskriminering.

* Fältstudier i samhället och naturen.


Betygskriterier åk 6 (SO)
Eleven medverkar i att visa kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Eleven bidrar i kommunikation om vardagliga livsfrågor och bidrar till jämförelser av förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.