Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Pythagoras hemliga vänner

Pythagoras hemliga vänner” är utformat för skolåldern; förskolan – åk 3.
Visste ni att det hittats gamla leksaker från barn som vistats på fabriken. Leksaker som varit gjorda av vardagliga ting som exempelvis en linjal. Dessa leksaker har fått nytt liv och kallas för Pythagoras hemliga vänner. Ni kan läsa om dem i Sagan om en fabrik och En pyton på Pythagoras. (Har ni inte böckerna så skickar vi gärna dem till er). I detta skolprogram är det tänkt att ni får läsa om denna plats och de hemliga vännerna i skolan för att sedan besöka platsen och vännerna ni läst om. Allt för att väcka läslust, träna läsförståelse, lära sig om sin kulturhistoria och träna på teknikkunskaperna.  

Tidsåtgång ca 2 timmar.

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.seKoppling till LGR 22
Programmet Pythagoras hemliga vänner jobbar mot följande delar av LGR 22

Åk Förskoleklassen
Syfte:
* utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

* pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Centralt innehåll:

* Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

* Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

* Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Programmet jobbar också mot dessa delar ur LGR 22 formulerade för fritidsverksamhet. 
* Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

* Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. 


Åk F – 3
Syfte (Tk):
* förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

* kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

* förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll (Tk):
* Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

* Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta.

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.

Centralt innehåll (Sv):
* Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.

* Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Stra­te­gier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

* Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

* Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

* Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, munt­ligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och my­ter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.* Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt person­beskrivningar

* Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.