Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Protokoll

registrering1956_big

Protokollen berättar om företagets beslutsfattandeprocess. Deras syfte är bevisa att styrelsen, bolagsstämman, ledningsgruppen eller årsmötet har tagit viss ställning i olika sakfrågor eller att bolagets har styrts enligt lagar och förordningar. Även om protokollen kan vara ganska fåordiga, fastställer de ofta de viktigaste händelserna i företagshistorien. Dessutom är protokollsbilagorna, såsom bolagsordningar, årsberättelserna och balansräkningar, breven till styrelsen, promemorior etc. ett utomordentligt källmaterial.

Pythagoras bolagstämmoprotokoll finns kvar endast från en kort period mellan två närliggande konkurser 1927 – 1933. Det är en kort men livlig period i företagets historia som slutade i en konkurs och vilda rykten.

Det är annars sällsynt att protokollen saknas i ett företagsarkiv som annars är så fylligt. Avsaknaden av protokollen väcker kittlande frågor: varför har de inte bevarats? Vem kan ha ”tagit hand om” dem?

stiftelseurkund1933_big

Avsaknaden av styrelseprotokoll var ett mysterium för arkivarien. Men när dessa dokument kom fram, förklarade de allt på en gång. Det var i själva verket inte alls konstigt att Pythagoras saknar styrelseprotokoll. Från och med 1933 tog ingenjör Edvin Jönsson Pythagoras i sin förvaltning. Enligt stiftelseurkund kom styrelsen bestå av en enda person och dennes suppleant. Edvin Jönsson blev denne person. Och eftersom han även var företagets vd och största aktieägare, blev beslutsvägen mycket kort! Hans styrelsesuppleant var vanligtvis någon av företagets tjänstemän, ofta kamreren. 1956 blev fru Helga Jönsson suppleant.

1arsinbjudanomslag_big
1arsinbjudan_big

Den fina jugendstilen på det handtecknade kortet syns även i Pythagoras tidiga trycksaker och mässingsföremål.
Med detta handskrivna kort bjuder en av Pythagoras grundare och ägare, Knut Pauli, sin vän Jan Brauner – som nyligen hade kommit till Pythagoras som verkställande direktör – till företagets 1-årskalas 1899. Högtidliga tal undanbads, men mellan skålen fördes säkerligen viktiga samtal som rörde sig Pythagoras framtid. Dessa har inte heller protokollförts.