Protokoll

Protokollen berättar om företagets beslutsfattandeprocess. Deras syfte är bevisa att styrelsen, bolagsstämman, ledningsgruppen eller årsmötet har tagit viss ställning i olika sakfrågor eller att registrering1956_bigbolagets har styrts enligt lagar och förordningar. Även om protokollen kan vara ganska fåordiga, fastställer de ofta de viktigaste händelserna i företagshistorien. Dessutom är protokollsbilagorna, såsom bolagsordningar, årsberättelserna och balansräkningar, breven till styrelsen, promemorior etc. ett utomordentligt källmaterial.

Pythagoras bolagstämmoprotokoll finns kvar endast från en kort period mellan två närliggande konkurser 1927 – 1933. Det är en kort men livlig period i företagets historia som slutade i en konkurs och vilda rykten.

Det är annars sällsynt att protokollen saknas i ett företagsarkiv som annars är så fylligt. Avsaknaden av protokollen väcker kittlande frågor: varför har de inte bevarats? Vem kan ha ”tagit hand om” dem?

Avsaknaden av styrelseprotokoll var ett mysterium för arkivarien. Men när desstiftelseurkund1933_bigsa dokument kom fram, förklarade de allt på en gång. Det var i själva verket inte alls konstigt att Pythagoras saknar styrelseprotokoll. Från och med 1933 tog ingenjör Edvin Jönsson Pythagoras i sin förvaltning. Enligt stiftelseurkund kom styrelsen bestå av en enda person och dennes suppleant. Edvin Jönsson blev denne person. Och eftersom han även var företagets vd och största aktieägare, blev beslutsvägen mycket kort! Hans styrelsesuppleant var vanligtvis någon av företagets tjänstemän, ofta kamreren. 1956 blev fru Helga Jönsson suppleant.

Den fina jugendstilen på det handtecknade kortet syns även i Pythagoras tidiga trycksaker och mässingsföremål.
Med detta handskrivna1arsinbjudanomslag_big kort bjuder en av Pythagoras grundare och ägare, Knut Pauli, sin vän Jan Brauner – som nyligen hade kommit till Pythagoras som verkställande direktör – till företagets 1-årskalas 1899. Högtidliga tal undanbads, men mellan skålen fördes säkerligen viktiga samtal som rörde sig 1arsinbjudan_bigPythagoras framtid. Dessa har inte heller protokollförts.