Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Mössens teknikbygge

Beskrivning till hemsidan:
Mössens teknikbygge” är utformat för skolåldern; Åk 7-9 samt gymnasiet men kan anpassas för de lägre åldrarna.

Motorfabriken Pythagoras grundades 1898 av tre vänner som hade ett stort gemensamt intresse för uppfinningar och mekanik. Under åren gick fabriken igenom flera skiften av ledare men slutade aldrig med innovation. Här skapades dörrhandtag, verkstadsmaskiner, propellerblad, lampor, ljusstakar och framför allt motorer som såldes över hela världen. Fabriken och maskinerna står kvar, vilket betyder att den besökare som tar ett steg in genom porten hamnar i en miljö som är mer eller mindre orörd sedan den svenska industrialismen (tidigt 1900-tal). På en guidad tur hos oss visar vi maskinerna i drift och vi berättar om arbetarnas och familjernas levnadsförhållanden. Efter guidningen får eleverna en uppgift, de får nämligen bygga bilar av musfällor. Eleverna får också möjlighet att utforska Barnens Pythagoras som är den del av fabriken som är fylld med olika aktiviteter kopplade till teknik och industrialism.

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet jobbar med följande delar från LGR 22
Centralt innehåll (Tk):


* Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.

* Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lös­ningar och yrkesval.

* Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbets­processen samverkar i det egna arbetet och i teknik­utvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollek­tiv­tra­fik.

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9 (Tk)

Eleven för enkla resonemang om val av tekniska lösningar och deras konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven beskriver på ett enkelt sätt hur några tekniska lösningar har förändrats över tid och orsaker till förändringarna.

Eleven undersöker olika tekniska lösningar och förklarar på ett enkelt sätt hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet prövar eleven idéer till lösningar och bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ.

Centralt innehåll (Hi)
* Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9 (Hi)
Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden…

Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.