Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Arkivförteckning

Så här ser arkivförteckningen ut.

A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR
A 1 Bolagsstämmoprotokoll

B UTGÅENDE HANDLINGAR
B 1 Egna trycksaker

C DIARIER
C 1 Diarier över utgående post

D REGISTER OCH LIGGARE
D 1 Prislistor
D 2 Detaljförteckningar
D 3 Övriga register och liggare

E INKOMNA HANDLINGAR
E 1 Brev, allmän serie
E 2 Brevväxling med Sveriges Allmänna Exportföreningen m fl
E 3 Brevväxling med Elof Hansson
E 4 Utländska brev
E 5 Soliditetsupplysningar
E 6 Offerter samt register över offerter
E 7 Expedierade utländska telegram

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F 1 Rekvisitioner/Inköpsorder
F 2 Expedierade order
F 3 Arbetsorder
F 4 Avtal och kontrakt
F 5 Övriga ämnesordnade handlingar

G RÄKENSKAPER
G 1 a Inventarieböcker och –förteckningar
G 1 b Deklarations- och skattehandlingar
G 2 Huvudböcker
G 3 Reskontror
G 4 Kassabokföring
G 4 a Kassadagböcker och kassakladdar/Memorialer
G 4 b Konsignationsjournal
G 5 Verifikationer
G 5 a Egna fakturor
G 5 b Främmande fakturor /leverantörsräkningar
G 5 c Kassaverifikationer
G 5 d Packsedlar/Följesedlar
G 5 e Lönehandlingar
G 6 a Postgirohandlingar
G 6 b Kalkyler och avräkningar

J KARTOR OCH RITNINGAR
J 1 Motorritningar
J 2 Byggnadsritningar och plankarta

K FOTOGRAFIER
K 1 Fotografier

L TRYCKSAKER OCH TIDNINGSURKLIPP
L 1 Trycksaker och tidningsurklipp