Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Tekniklek och museivargar

Tekniklek och museivargar” är utformat för skolåldern; Förskolan – åk 3 men kan anpassas för de högre åldrarna.

Vill ni göra experiment och busa med tekniska prylar? Då har ni kommit rätt! En gång startades här på museet en fabrik som skulle göra alla möjliga uppfinningar! Det var tre kompisar som ville bli uppfinnare och de skulle göra räknemaskiner, saker som gick på el, och till och med guld!
Följ med på en guidad tur i en fabrik som är över 100 år gammal. Vi kollar på gamla maskiner, och vad de användes till, testar någon av dem och gör ett skojigt experiment också! Vem vet, vi kanske får ropa varg som man gjorde förr när man hittade något fel på maskinen.
Efter guidningen får eleverna stiga in i den pedagogiska och aktivitetsrika delen av museet som kallas för Barnens Pythagoras. Här kan vi utforska mekanikens sex mäktiga maskiner och prova dem med! 

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet Tekniklek och museivargar jobbar mot följande delar av LGR 22

Åk Förskoleklassen
Syfte:
* utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

* röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll:
* Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

* Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

* Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

* Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

* Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

* Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Programmet jobbar också mot dessa delar ur LGR 22 formulerade för fritidsverksamhet. 
* Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

* Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. 


Åk F – 3
Syfte (Tk):
* förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

* kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

* förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll (Tk):
* Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

* Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta.

* Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.Betygskriterier inför åk 6:
Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.