Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Kaffekok och cikoriarot

“Kaffekok och cikoriarot” är utformat för skolåldern; Förskolan – åk 3
men kan anpassas för de högre åldrarna.
Följ med tillbaka till tidiga 1900-taltet och stig in i en fabrik och vaktmästarhem som är mer än 100 år gammalt! Vi guidar er runt och berättar om människorna som bodde och arbetade på Motorfabriken Pythagoras och hur deras och barnens vardag kunde se ut. Under besöket kokar vi bland annat gröt och kaffe för att få en smak av hur livet kunde se ut i Norrtälje under den svenska industrialismen.  
Efter guidningen får eleverna stiga in i den pedagogiska och aktivitetsrika delen av museet som kallas för Barnens Pythagoras. Här kan de utforska mekanikens sex mäktiga maskiner och prova dem med! 
 
Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet jobbar med följande delar från LGR 22

Förskoleklassen Syfte:
* pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

* skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

* utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

* röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förskoleklassen Centralt innehåll:
* Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

* Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

* Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Åk F-3 Syfte (Hi):
* kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

ÅK F-3 Centralt innehåll (Hi):
* Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barn­litte­ratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

* Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.

* Yrken och verksamheter i närområdet.

ÅK F-3 Kriterier för bedömning (Hi):
Programmet arbetar med de understrukna delarna av bedömningskriteriet i historia:

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

ÅK F-3 Syfte (Tk):
*  Hur tekniken har förändrats över tid

* kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

* förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

ÅK F-3 Centralt innehåll (Tk):
* Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

* Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.